Search
Close this search box.

Division of Services for the Blind

DSB Locations

OfficeAddressPhone
Division of Services for the Blind
Main Office
1 Commerce Way,
Building 4, Suite 204
Little Rock, AR 72202
501-682-5463
or toll free
800-960-9270
Fax: 501-682-0366
Benton DSB Office400 Edison Avenue
Benton, AR 72015
501-722-0135
Conway DSB Office1500 N. Museum St., #111
Conway, AR 72032
501-730-9894
El Dorado DSB Office708 W. Faulkner
El Dorado, AR 71730
870-864-6935
Fax: 870-864-6939
Fayetteville DSB Office2153 E. Joyce Blvd., Ste 201
Fayetteville, AR 72703
479-444-2803
Fax: 479-444-2805
Fort Smith DSB Office616 Garrison Avenue, Ste 101
Fort Smith, AR 72901
479-289-7798
Fax: 479-289-7799
Harrison DSB Office818 Hwy 62 65 N
Harrison, AR 72601
870-280-6040
Fax: 870-741-7901
Jonesboro DSB Office2311 E. Nettleton
Jonesboro, AR 72403
870-930-2162
Fax: 870-933-5067
Little Rock DSB Office5401 South University
Little Rock, AR 72209
501-682-0365
Fax: 501-682-1571
Magnolia DSB Office104 Harvey Couch Blvd.
Magnolia, AR 71753
870-901-7810
Monticello DSB Office477 S. Main Street
Monticello, AR 71655
870-862-6457
Pine Bluff DSB Office 1001 South Tennessee
Pine Bluff, AR 71601
870-575-1057
Fax: 870-575-1058
Russellville DSB Office104 South Rochester
Russellville, AR 72801
479-219-6451
Texarkana DSB Office2807 E. Broad Street
Texarkana, AR 71854
870-216-3699
Fax: 870-216-4012
West Memphis DSB Office2003 W. Broadway
West Memphis, AR 72301
870-733-3532
Fax: 870-733-3533
Arkansas Workforce Connections

IMPORTANT INFORMATION

FROM THE ARKANSAS DIVISION OF WORKFORCE CONNECTIONS

No current notices. 

ADWS provides interpretation and translation services, at no cost, for clients who need assistance in accessing and participating in available services and programs. To request an interpreter or translator, please contact your nearest local office. 

ADWS ej lewaj jerbal in ukok ilo jeje im kennaan, ilo ejjelok wōnāān, ñan client ro am ak ro kimij jerbal ippair im rej aikuij jipañ ñan bok kunairilo jerbal ko iim pirokiraam ko. Ñan am kajjitōk juon ri-ukok, jouij im kepaake opij eo epaake ijo kwoj pād ie.

ADWS proporciona servicios de interpretación y traducción, sin costo alguno, para clientes que necesitan asistencia accediendo y participando en servicios y programas disponibles. Para solicitar un intérprete o traductor, por favor póngase en contacto con su oficina local más cercana.

ADWS cung cấp dịch vụ thông dịch và phiên dịch miễn phí cho khách hàng cần trợ giúp trong việc tiếp cận và tham gia các dịch vụ và chương trình hiện có. Để yêu cầu thông dịch viên hoặc phiên dịch viên, yêu cầu liên lạc với văn phòng địa phương gần nhất.

ພະແນກ ADWS ຈັດຫາບໍຣິການນາຍພາສາແລະການແປເອກະສານ ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າບໍຣິການ ສຳລັບຄົນງານທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອເຂົ້າເຖິງ ແລະເຂົ້າຮ່ວມໃນ ການຮັບບໍຣິການແລະໂຄງການຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ສຳລັບທ່ານ. ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງຕິດຕໍ່ຫ້ອງການທ້ອງຖິ່ນທີ່ໃກ້ທ່ານທີ່ສຸດ ເພື່ອຂໍຮັບບໍຣິການຈາກນາຍພາສາຫລືນັກແປເອກະສານ.