Search
Close this search box.

Events Feed

Filter Results by Division:

  • Filter by Category

Apr
24

April 24, 2024

8:30 am

11:30 am

AR Dept. of Community Corrections, 601 Hazel Street, Suite 6, Texarkana, AR 71854 Mobile Workforce Center will be on-site.
Posted by: 
  • Division of Workforce Services
Apr
26

April 26, 2024

10:00 am

3:00 pm

Signature Bank Tower, 303 N Main St., Harrison, AR 72601 Mobile Workforce Center will be on-site.
Posted by: 
  • Division of Workforce Services
Apr
27

April 27, 2024

10:00 am

3:00 pm

QLC Parking Lot, 4021 Asher Ave., Little Rock, AR 72204 DWS Mobile Workforce Center will be on-site.
Posted by: 
  • Division of Workforce Services
Jun
20

June 20, 2024

9:00 am

2:00 pm

Veterans Park Event Center, 508 N Lincoln St., Cabot, AR 72023
Posted by: 
  • Division of Workforce Services
White DWS Logo

IMPORTANT INFORMATION

FROM THE ARKANSAS DIVISION OF WORKFORCE SERVICES​

No results found.

ADWS provides interpretation and translation services, at no cost, for clients who need assistance in accessing and participating in available services and programs. To request an interpreter or translator, please contact your nearest local office. 

ADWS ej lewaj jerbal in ukok ilo jeje im kennaan, ilo ejjelok wōnāān, ñan client ro am ak ro kimij jerbal ippair im rej aikuij jipañ ñan bok kunairilo jerbal ko iim pirokiraam ko. Ñan am kajjitōk juon ri-ukok, jouij im kepaake opij eo epaake ijo kwoj pād ie.

ADWS proporciona servicios de interpretación y traducción, sin costo alguno, para clientes que necesitan asistencia accediendo y participando en servicios y programas disponibles. Para solicitar un intérprete o traductor, por favor póngase en contacto con su oficina local más cercana.

ADWS cung cấp dịch vụ thông dịch và phiên dịch miễn phí cho khách hàng cần trợ giúp trong việc tiếp cận và tham gia các dịch vụ và chương trình hiện có. Để yêu cầu thông dịch viên hoặc phiên dịch viên, yêu cầu liên lạc với văn phòng địa phương gần nhất.

ພະແນກ ADWS ຈັດຫາບໍຣິການນາຍພາສາແລະການແປເອກະສານ ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າບໍຣິການ ສຳລັບຄົນງານທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອເຂົ້າເຖິງ ແລະເຂົ້າຮ່ວມໃນ ການຮັບບໍຣິການແລະໂຄງການຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ສຳລັບທ່ານ. ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງຕິດຕໍ່ຫ້ອງການທ້ອງຖິ່ນທີ່ໃກ້ທ່ານທີ່ສຸດ ເພື່ອຂໍຮັບບໍຣິການຈາກນາຍພາສາຫລືນັກແປເອກະສານ.