Events Feed

Filter Results by Division:

  • Filter by Category

Nov
30

November 30, 2023

10:00 am

3:00 pm

DHS, 1603 Edison, Benton, AR 72015 DWS Mobile Workforce Center will be on-site.
Posted by: 
  • Division of Workforce Services
Nov
30

November 30, 2023

9:00 am

2:00 pm

Hall High School, George E. Cirks Arena, 6700 H Street, Little Rock, AR 72205 DWS Mobile Workforce Center will
Posted by: 
  • Division of Workforce Services
Nov
30

November 30, 2023

December 1, 2023

10:00 am

3:30 pm

Arkansas Division of Workforce Services, 477 S. Main, Monticello, AR 71655 November 30 and December 1 from 10:00 am
Posted by: 
  • Division of Workforce Services
Dec
4

December 4, 2023

10:00 am

2:00 pm

Division of Workforce Services, 501 West Arch Ave., Searcy, AR 72143 Now Hiring – Packer Team Members www.shearers.com
Posted by: 
  • Division of Workforce Services
Dec
4

December 4, 2023

9:00 am

1:00 pm

Arkansas Division of Workforce Services, 5401 S. University Ave ., Little Rock 72209 Open interviews for Caregivers.
Posted by: 
  • Division of Workforce Services
Dec
5

December 5, 2023

9:30 am

2:00 pm

Division of Workforce Services, 5401 S. University Ave., Little Rock, AR 72209 Holding interviews at DWS for full-time overnight
Posted by: 
  • Division of Workforce Services
Dec
7

December 7, 2023

December 8, 2023

10:00 am

3:30 pm

Arkansas Division of Workforce Services, 477 S. Main, Monticello, AR 71655 December 7 & 8 from 10:00 am to
Posted by: 
  • Division of Workforce Services
Dec
7

December 7, 2023

10:00 am

2:00 pm

Mountain Home Chamber of Commerce, 1337 Highway 62 W, Mountain Home, AR 72653 DWS Mobile Workforce Center will be on-site.
Posted by: 
  • Division of Workforce Services
White DWS Logo

IMPORTANT INFORMATION

FROM THE ARKANSAS DIVISION OF WORKFORCE SERVICES​

No results found.

ADWS provides interpretation and translation services, at no cost, for clients who need assistance in accessing and participating in available services and programs. To request an interpreter or translator, please contact your nearest local office. 

ADWS ej lewaj jerbal in ukok ilo jeje im kennaan, ilo ejjelok wōnāān, ñan client ro am ak ro kimij jerbal ippair im rej aikuij jipañ ñan bok kunairilo jerbal ko iim pirokiraam ko. Ñan am kajjitōk juon ri-ukok, jouij im kepaake opij eo epaake ijo kwoj pād ie.

ADWS proporciona servicios de interpretación y traducción, sin costo alguno, para clientes que necesitan asistencia accediendo y participando en servicios y programas disponibles. Para solicitar un intérprete o traductor, por favor póngase en contacto con su oficina local más cercana.

ADWS cung cấp dịch vụ thông dịch và phiên dịch miễn phí cho khách hàng cần trợ giúp trong việc tiếp cận và tham gia các dịch vụ và chương trình hiện có. Để yêu cầu thông dịch viên hoặc phiên dịch viên, yêu cầu liên lạc với văn phòng địa phương gần nhất.

ພະແນກ ADWS ຈັດຫາບໍຣິການນາຍພາສາແລະການແປເອກະສານ ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າບໍຣິການ ສຳລັບຄົນງານທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອເຂົ້າເຖິງ ແລະເຂົ້າຮ່ວມໃນ ການຮັບບໍຣິການແລະໂຄງການຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ສຳລັບທ່ານ. ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງຕິດຕໍ່ຫ້ອງການທ້ອງຖິ່ນທີ່ໃກ້ທ່ານທີ່ສຸດ ເພື່ອຂໍຮັບບໍຣິການຈາກນາຍພາສາຫລືນັກແປເອກະສານ.